โครงการอบรมชุมชนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ชุมชนหนองบัว 4

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการชุมชนหนองบัว 4 นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนหนองบัว และประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนหนองบัว 4 ร่วมโครงการอบรมชุมชนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุชุมชนหนองบัว 4 โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้การดูแลสุขภาพและทักษะในการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้มีความแข็งแรง ห่างไกลโรค สร้างสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนและระหว่างชุมชน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพ การดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 อ.(อาหาร ,ออกกำลังกาย, อารมณ์) 2 ส. (สูบบุหรี่, สุรา) ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยใช้ผ้าขาวม้า

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, February 12, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 40