โครงการพัฒนาชมรมออกกำลังกายในชุมชน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนคลองเจริญ 2 เขตเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาชมรมออกกำลังกายในชุมชน ชุมชนคลองเจริญ 2 (การออกกำลังกายแบบบาสโลป) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างกระแสการเสริมสร้างสุขภาพและเผยแพร่รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลและจัดการสุขภาพของตนเองโดยรัฐเป็นผู้สนับสนุน โดยมีการจัดอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ 5 ส และการฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายรูปแบบบาสโลป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 100 คน ภายใต้มาตรการป้องกันไวรัส COVID-19

วันที่เผยแพร่: 
Friday, August 7, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 54