โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ ของพลเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่ควรรู้

         วันที่ 4 กันยายน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่ควรรู้แก่แกนนำองค์กรชุมชน ซึ่งดำเนินการโดย ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุดรธานี จากนั้นเป็นการประชุมประจำเดือนแกนนำองค์กรชุมชน ประจำเดือน กันยายน 2562 ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แกนนำองค์กรชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี หัวหน้าส่วนงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 120 คน

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, September 4, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 106