โครงการคนนครอุดรฯ ไร้พุง ปี 2562

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคนนครอุดรฯ ไร้พุง ปี 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ (พิชิตพุง พิชิตโรค) โดย นายชำนาญวิทย์ ศรีสุพล ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกกำลังเร่งรณรงค์ต่อสู้กับปัญหาภาวะอ้วน (Obesity) และโรคอ้วนลงพุง (Metabolic Syndrome) เพื่อลดภาวะความรุนแรงของโรควิถีชีวิต อันได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และภาวะไตวายเรื้อรัง เป็นต้น “โรคอ้วน” ถือเป็นภัยคุกคามที่กำลังระบาดในกลุ่มคนไทย โดยวัดจากอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โรคอ้วนไม่ได้เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโรค แต่เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งส่วนหนึ่งก็มีสาเหตุมาจากการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ วิถีชีวิตสมัยใหม่อยู่ในภาวะ เร่งรีบ ได้รับอิทธิพลในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคจากตะวันตก มีการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม และอาหารที่มีไขมันสูง ในขณะที่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวทางร่างกายหรือการออกกำลังกายน้อยลง ทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน และก็นำไปสู่การโรคเรื้อรังต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนไทย และเป็นผลร้ายที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และประเทศชาติอย่างมหาศาล
จากปัญหาดังกล่าว กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี

 

จึงได้จัดทำโครงการคนนครอุดรฯ ไร้พุง ครั้งแรก เมื่อ ปี 2557 และได้ดำเนินการต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 มีผู้ผ่านการอบรม ลดพุง ลดโรค แล้วประมาณ 700 คน และมีผู้ประสบความสำเร็จในการลดรอบเอวได้เกินร้อยละ 50 มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์รักการออกกำลังกาย ร้อยละ 80 และได้บุคคลต้นแบบมากกว่า 100 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลนครอุดรธานี

จากการเก็บข้อมูลผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 6 รุ่นที่ผ่านมา จำนวน 700 คน ยังพบว่า สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของสมาชิกโครงการยังมีผู้ที่อ้วนลงพุงที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้จนส่งผลต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาโรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคไร้เชื้อเรื้อรังอื่นๆ มีมูลค่าสูงขึ้น ศักยภาพในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยตนเองน้อยลง เกิดความแออัดในโรงพยาบาล

 

ในการอบรมครั้งนี้ จึงได้นำหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักการดูแลสุขภาพเพื่อแก้ไขหรือลดต้นเหตุของโรคที่มีหลักปฏิบัติเรียบง่ายได้ผลเร็ว ประหยัด ปลอดภัยและมีความยั่งยืนและได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมสุขภาพพึ่งตนแนวเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มีผู้ที่รอบเอวเกินเกณฑ์สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน โดยมีกำหนดการจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและ ฝึกปฏิบัติโดยอบรมทฤษฎีเป็นเวลา 2 วัน คือตั้งแต่วันที่ 2–3 พฤษภาคม 2562 และติดตามประเมินผลภาวะสุขภาพหลังการอบรม เป็นเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ถึง 1 ปี หลังการอบรม คาดว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะมีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและสาเหตุของการเกิดโรคได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, May 3, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 205