เสวนา “การส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

         เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้าร่วมเสวนา “การส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในงานสมัชชาคุณธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ“รวมพลังความดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา @ ESAN” โดยมีการร่วมเสวนา 4 ท่าน คือ ชุมชนคุณธรรม : เจ้าอาวาสวัดจำปาทอง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 
องค์กรคุณธรรม : นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
 
ท้องถิ่นคุณธรรม : นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 
จังหวัดคุณธรรม : ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หรือผู้แทน
 
ดำเนินการโดย : นายยงจิรายุ ออุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 
         ซึ่งนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้กล่าวถึงประเด็นหลัก คือ 1.แนวคิด หลักการ เครื่องมือ กระบวนการสำคัญที่ทำให้การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรสำเร็วจนได้รับรางวัล และเกิดการขยายผลอย่างไร
2.ผลจากการดำเนินงานของเทศบาล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในภาพรวมของบุคลากรในองค์กรอย่างไร
 
         งานสมัชชาคุณธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ“รวมพลังความดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา @ ESAN” มีเป้าหมายให้ ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นตัวอย่างความสำเร็วการส่งเสริมคุณธรรมและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จากการปฏิบัติจริงจนเกิดผลเป็นรูปธรรม ในระดับชุมชน องค์กร ท้องถิ่น และจังหวัดคุณธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อนำความรู้ ข้อคิด เครื่องมือและแนวทางไปประยุกต์ใช้ในองค์กรตนเอง
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, February 13, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 152