เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1)

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เครือข่าย เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) เขตเทศบาลนครอุดรธานี วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗

๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้แก่เครือข่ายเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H1N1) และโรคติดต่ออื่นๆ ภายใต้ โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อทั่วไปและโรคเฝ้าระวังการระบาดวิทยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ให้มีความรู้และทักษะที่ถูกต้อง พร้อมยังสามารถถ่ายทอดความรู้ และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย อสม. แกนนำครอบครัวในชุมชนและบุคลากรทางสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานติดต่อเขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน ๑๕๐ คน จากสถานการณ์โรคไข้ใหญ่ชนิด A(H1N1) ในจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ยืนยันผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ๓๕ ราย เสียชีวิตจำนวน ๔ ราย ผู้ป่วยสะสมอยู่ในเขตอำเภอเมือง ๑๒ ราย เป็นผู้ป่วยเขตเทศบาลนครอุดรธานี ๘ ราย ซึ่งหายเป็นปกติและพ้นระยะเฝ้าระวัง ๔ ราย อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังที่บ้าน ๒ ราย อยู่ระหว่างดูแลรักษาตัวที่โรงพยาบาล ๒ ราย ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้โรคไข้หวัดใหญ่ชนิด ๑๐ แพร่ระบาดในวงกว้างและรุนแรงเทศบาลนครอุดรธานีจึงระดมกำลังเครือข่ายในการที่จะป้องกันและควบคุมโรค

โดยจัดอบรม อสม. และบูรณะการร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมมือกันสำรวจ ช่วยเหลือและเฝ้าระวังโรคในชุมชนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังได้เชิญวิทยากรจากกลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ด้วย...
จำนวนผู้เข้าชม: 756