เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ โดย นายชำนาญวิทย์ ศรีสุพล ผู้อำนวยการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานว่า ในปัจจุบันผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

จากการสำรวจของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 พบว่า มีจำนวนผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ มากกว่า 600 ราย เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล ทั้งนี้ต้องให้ผู้ประกอบการตระหนักและเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะการจำหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ

 

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารในที่/ทางสาธารณะและระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ อีกทั้งทำให้ประชาชนผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอาชีพของตนเอง

 

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ บริเวณถนนศรีสุข จำนวน 150 คน โดยได้รับความสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุดรธานี มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

จำนวนผู้เข้าชม: 263