เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวยากจน ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนและผู้ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวยากจน ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนและผู้ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี 
เนื่องด้วยเทศบาลนครอุดรธานี มีนโยบาลการส่งเสริมสวัสดิการพื้นฐานทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร ผู้พิการหรือทุพพลภาพให้มีชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตัวเองได้และได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จึงได้พิจารณาอนุมัติให้ กองสวัสดิการสังคม ดำเนินโครงการในงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 1.โครงการสงเคราะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 2.โครงการสงเคราะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ซึ่งการประชุมจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 1/2562 เห็นชอบให้ช่วยเหลือประชาชนดังนี้ 1.ให้เงินช่วยเหลือ แก่ครอบครัวยากจนที่ประสบปัญหาเดือนร้อน ครอบครัวละ 2,000 บาท จำนวน 81 ครอบครัว รวมเป็นจำนวนเงิน 162,000 บาท 2.ให้เงินช่วยเหลือ แก่ครอบครัวยากจนที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย) จำนวน 7 ครอบครัว รวมเป็นจำนวนเงิน 132,790 บาท

จำนวนผู้เข้าชม: 136