เป็นประธานในพิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในพิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2562 
นางสาว วยุลี หมอกไสย ผู้อำนวยการบริหารการศึกษา กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ตลอดจน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อให้กิจการลูกเสือคงอยู่สืบเนื่องตลอดไป โดยในการจัดงานครั้งนี้มีลูกเสือ เนตรนารี 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ จากโรงเรียนเทศบาล 1 - 12 จำนวน 1,100 คน เข้าร่วมงาน พร้อมจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.พิธีกล่าวคำทบทวนคำปฏิญาณตน
2.พิธีสวนสนามของกองลูกเสือและเนตรนารี จำนวน 34 กอง
3. การประกวดระเบียบแถวกองลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ประเภทลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี จำนวน 16 รางวัล
4. การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดทั้ง 12 โรงเรียน ที่ส่งกองลูกเสือเข้าร่วมสวนสนาม ,ผู้บังคับขบวนกองลูกเสือ จำนวน 2 คน,ผู้กำกับลูกเสือดีเด่น จำนวน 12 คน และลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 12 คน
โดยการดำเนินกิจการลูกเสือ ได้รับความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ แห่งชาติ และสอดคล้องกับนโยบายของชาติและนโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลนครอุดรธานี ตลอดจนภารกิจตามประเพณี ของลูกเสือโดยใช้กระบวนการลูกเสือ เป็นแกนนำเยาวชนในการปฏิบัติกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมลูกเสือช่อสะอาด กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น อีกทั้งยังส่งเสริมการปลูกฝัง ฝึกฝน อบรมและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพ ยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือ ให้มีระเบียบวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ความศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม: 104