เป็นประธานในการประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ( พ.ศ. 2561-2564 ) เทศบาลนครอุดรธานี

เป็นประธานในการประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ( พ.ศ. 2561-2564 ) เทศบาลนครอุดรธานี


การประชาคมในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้แทนจากโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสหกรรมจังหวัดอุดรธานี ประธานชุมชนทั้ง 104 ชุมชน และ อสม.ในเขตเทศบาล คณะกรรมการชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การเสนอปัญหา/ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในตัวเขตเทศบาล และซักถามข้องสงสัยของประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


โดยเทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดทำแผนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ( พ.ศ. 2561-2564 ) ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 กำหนดว่า ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน ให้คณะกรรมการท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจะมอบส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม: 187