เป็นประธานเปิด การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิด การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) โดยมี คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ประธานสภาอุตสหกรรมจังหวัดอุดรธานี สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ประธาน อสม. ผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน และประชาทั่วไป เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 
โดยเทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และนำข้อมูลมาพัฒนาในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) ต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม: 135