เป็นประธานเปิดโครงการ สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

         วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร เป็นงานหนึ่งที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญและได้ดำเนินการต่อเนื่อง มาโดยตลอด เนื่องจากสถานที่จำหน่ายอาหารเป็นสถานที่ที่มีประชาชนเข้าไป ใช้บริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นจำนวนมาก หากสถานที่จำหน่ายอาหารดำเนินการไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะ อาจทำให้ประชาชนผู้บริโภคอาหารได้บริโภคอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารได้ และในปัจจุบันสถานที่จำหน่ายอาหารมีการเพิ่มจำนวนขึ้นมาก ทำให้การเข้าไปตรวจสอบด้านสุขลักษณะเป็นไปโดยไม่ทั่วถึง ทำให้สถานที่จำหน่ายอาหารไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จึงต้องอาศัยศักยภาพของเครือข่าย อสม.ในชุมชนเพื่อร่วมดำเนินการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในชุมชน ดังนั้นเทศบาลนครอุดรธานีจึงได้จัดทำโครงการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาล นครอุดรธานีขึ้นมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลนครอุดรธานี 

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) และผลักดันให้เกิดเครือข่ายของอสม.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารด้วยตนเอง นำไปสู่ การบริโภคที่สะอาดและปลอดภัย โดยการอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นโครงการอบรมให้ความรู้แก่ อสม.ในชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 104 ชุมชน โดยแบ่งเป็น รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย อสม.เขต 1 และ เขต 3 จำนวน 220 คน อบรมในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ประกอบด้วย อสม. เขต 2 และ เขต 4 จำนวน 196 คน อบรมในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

จำนวนผู้เข้าชม: 328