เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

         วันที่ 6 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ซึ่งดำเนินการโดย ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุดรธานี โครงการได้มีการบรรยาย เรื่องแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเทศบาลนครอุดรธานีและจังหวัดอุดรธานี โดย นายพงศ์ประพันธ์ วรรณศรี จากนั้นเป็นการประชุมประจำเดือนแกนนำองค์กรชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แกนนำองค์กรชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี หัวหน้าส่วนงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 120 คน

จำนวนผู้เข้าชม: 274