เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 9 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งดำเนินการโดย ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุดรธานี โครงการได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในเทศบาลนครอุดรธานีและจังหวัดอุดรธานี จากนั้นเป็นการประชุมประจำเดือนแกนำองค์กรชุมชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แกนนำองค์กรชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี หัวหน้าส่วนงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 120 คน

จำนวนผู้เข้าชม: 100