เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเทศบาลนครอุดรธานี ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเทศบาลนครอุดรธานี ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดย นายชำนาญวิทย์ ศรีสุพล ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การส่งเสริมและการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ เป็นเป้าหมายที่สำคัญ ที่ถูกกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ควบคู่กับการมีสุขภาพอนามัยที่ดี ของประชาชนผู้บริโภค ได้บริโภคอาหารที่สะอาดจากสถานที่ ผลิตอาหารที่ได้มาตรฐาน ไม่มีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก และการเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ปราศจากสารเคมีที่เป็นต้นเหตุของการเจ็บป่วยอีกทางหนึ่งได้ ทั้งนี้ต้องให้ผู้ประกอบการเกิดความตระหนักและเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหาร 
ดังนั้น สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการเทศบาลนครอุดรธานี ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะการเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร การลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟม เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย อีกทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอาชีพของตนเอง โดยการอบรมในวันนี้มีการบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับ อันตรายจากโฟมและผลกระทบต่อสุขภาพ การเลือกใช้ภาชนะทดแทนโฟม ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารบริเวณถนนคนเดิน เทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 200 คน

จำนวนผู้เข้าชม: 129