เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนแกนนำองค์กรชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2562

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะการทำงานของชุมชนกับภาคีเครือข่าย บรรยายโดย นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
จากนั้นเป็นการประชุมประจำเดือนแกนนำองค์กรชุมชน โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
-กองสวัสดิการสังคม เรื่องข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ทีม Admin เทศบาลนครอุดรธานี การจัดทำแผนชุมชนประจำปี พ.ศ.2562
-กองวิชาการ เรื่องการจัดเตรียมประชาชนเข้าร่วมในการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดอุดรธานี
-สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่องการส่งเสริมการจัดขยะต้นทางในชุมชน โรคร้อนและสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
-กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ.2562
-กองการแพทย์ เรื่องกิจกรรมรองเท้าสำหรับข้าราชการที่มีปัญหาโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ งานแพทย์แผนไทย และงานแพทย์แผนจีน
-สำนักการศึกษา เรื่องการจัดงานวันสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2562
-สำนักการคลัง เรื่องสรุปสาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
-สำนักการช่าง เรื่อง วิธีการปรับแต่งต้นไม้ที่ถูกต้อง

จำนวนผู้เข้าชม: 212