เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมกลุ่มย่อย Focus Group ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี

เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมกลุ่มย่อย Focus Group ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล ประธานชุมชน ประธาน อสม. และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ จำนวน 200 คน 
 
นายชาญวิทย์ อาจสมิติ ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ กระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดให้มีการศีกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจราจรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน และพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพให้เกิดการเชื่อมต่อ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวไปยังย่านการค้า สถาบันการศึกษา ศูนย์ราชการ แหล่งอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี เพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาของเมือง ให้พร้อมรับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่จะตามมาในอนาคต ตลอดจนกำหนดทิศทางการพัฒนาการขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี รวมทั้งยังเป็นการลดความคับคั่งของการจราจรและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานพัฒนาโครงการระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความสอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 รวมทั้ง นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม
จำนวนผู้เข้าชม: 199