เทศบาลนครอุดรธานี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตรโครงการ “ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 จากการพัฒนาระบบ Mobile Application สำหรับบริหารจัดการ “ถนนคนเดิน@นครอุดรธานี”

[ เทศบาลนครอุดรธานี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตรโครงการ “ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล”
ประจำปี 2564 จากการพัฒนาระบบ Mobile Application สำหรับบริหารจัดการ “ถนนคนเดิน@นครอุดรธานี” ] 
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นางสาวฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาล นางหทัยรัตน์ แสนธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.กองสารสนเทศภาษีฯ
 ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมโล่รางวัล ที่เทศบาลนครอุดรธานีได้รับ โดยผ่านเกณฑ์การพิจารณา ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564 
ภายใต้การดำเนินการของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
อีกหน่วยงานที่มีความสามารถในการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบติจิทัล ที่มีการให้บริการจริง ช่วยพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น และสามารถเป็นตันแบบให้กับหน่วยงาน
 อปท. อื่นได้ ซึ่งในปีนี้ นับเป็นปีแรกของโครงการ ซึ่งเป็นรางวัสรัฐบาลดิจิทัล หรือ DG Award ทั้งนี้ เทศบาลนครอุดรธานีได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมดิจิทัล ของเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นในปีต่อไป
วันที่เผยแพร่: 
Monday, October 18, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 59