เทศบาลนครอุดรธานี เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเทอม ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID -19

เทศบาลนครอุดรธานี เตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดเทอม เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครอุดรธานี ดำเนินการจัดรูปแบบการเรียน
การสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19


วันที่เผยแพร่: 
Monday, June 22, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 39