เทศบาลนครอุดรธานี จัดอบรมอบรมการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดบุหรี่ : เทศบาลนครอุดรธานี มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ชุมชนต้นแบบ “ชุมชนโพธิสมภรณ์” และมอบเกียรติบัตรแก่ อสม.เทศบาลนครอุดรธานี ผู้มีส่วนร่วม

[ เทศบาลนครอุดรธานี จัดอบรมอบรมการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดบุหรี่ : เทศบาลนครอุดรธานี  มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ชุมชนต้นแบบ “ชุมชนโพธิสมภรณ์”  
และมอบเกียรติบัตรแก่ อสม.เทศบาลนครอุดรธานี ผู้มีส่วนร่วม ] 
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี  ดร.หทัยรัตน์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
 เป็นประธานเปิดการจัดอบรมการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดบุหรี่ : เทศบาลนครอุดรธานี  เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จการดำเนินงานควบคุมยาสูบในชุมชน  มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
แก่ชุมชนต้นแบบ “ชุมชนโพธิสมภรณ์”  และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีส่วนร่วมดำเนินงาน  พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ กลิ่นแก้วณรงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  
นายจรูญ ผิวงาม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  โดยมีนายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี  รก.ผอ.สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานว่า 
องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้ผลักดันนโยบายเพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ทุกประเภท  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ประสานความร่วมมือการดำเนินการควบคุมยาสูบ ทำให้เป็นสังคมปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน  
ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุน  จาก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่  และเพื่อดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในระดับพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อสม.เทศบาลนครอุดรธานี  เครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน  
ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19  อย่างเคร่งครัด 
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, October 20, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 66