เข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้แทนชุมชน เข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” เทศบาลนครอุดรธานี นำเสนอผลงานการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติ ไร้สถานะทางทะเบียน โดยดำเนินการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยการแสวงหาแนวทางเพื่อให้คนที่ไม่มีสัญชาติได้รับสัญชาติ อันจะทำให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการในด้านต่าง ๆ มีการสร้างเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี 105 ชุมชน เพื่อให้ประธานชุมชนเข้าไปสำรวจบุคคลที่ยังไม่มีสัญชาติ พร้อมทั้งร่วมรับฟังปาฐกถาปิด การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 เรื่อง การลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย Bridging the Inequality Gap and Nurturing Quality of Democracy โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

วันที่เผยแพร่: 
Sunday, November 3, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 241