อบรมให้ความรู้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาวัดโพธิสว่าง นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วยนางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี สมาชิกสภาเทศบาล อสม. และเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยกลุ่มงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี  ขับเคลื่อน “อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตที่ดี”  สร้างสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในเรื่องการป้องกันสมองเสื่อมและการบริหารสมอง สร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพกาย จิต ที่สมบูรณ์แข็งแรง รวมถึงการดูแลสุขภาพและที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ การส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม และการสร้างเสริมอาชีพเสริมรายได้เพิ่ม เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข และในครั้งนี้ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ทั้งหมด  4 ครั้ง ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2563 ที่ ชุมชนโพธิสว่าง ชุมชนหนองเตาเหล็ก ชุมชนบ้านโนน และชุมชนเวียงพิงค์  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 600 คน  และการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากร  หัวหน้าศูนย์ชุมชนโรงพยาบาลแห่งที่ 1 มาให้แนวคิดและความรู้เรื่องสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, December 24, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 89