อบรมโครงการพัฒนาศูนย์จัดการความรู้ตามพระราชดำริ เพื่อปวงประชาได้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562

         วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศูนย์จัดการความรู้ตามพระราชดำริ เพื่อปวงประชาได้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562

         นางกนกอร ไชยมล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้กล่าวว่า ในพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศีกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 25 นั้น ด้านการบริหารการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมบุคลากรได้นั้นให้ผู้เรียนได้ลงปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการที่หลากหลาย นำมาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้การแก้ปัญหาตามสถานการณ์จริง ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้มีการพัฒนาศูนย์การจัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเพื่อปวงประชา ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ต้องทำชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาประชาชนที่สามารถพึ่งตนเองได้และต้องอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้วิชาการสมัยใหม่ ด้วยหลักการมีการพัฒนาประสิทธิภาพของคน ที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาจะต้องมีประชาชน ชุมชน เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีการอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งด้านสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนบุคลากรในด้านการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการสู่การพัฒนาที่ยั่งยื่นตลอดจนเพื่อการพัฒนาการใช้แผนพัฒนาการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามแนวพระราชดำริฯ 
         สำนักการศึกษา จึงได้จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศูนย์จัดการความรู้ตามพระราชดำริ เพื่อปวงประชาได้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ เทศบาลนครอุดรธนีได้รับเกียรติวิทยากร คือ ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาท้องถิ่น มาให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปพัฒนาเสริมศักยภาพครูของโรงเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, September 3, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 85