อบรมโครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลเมือง (Big Data) เพื่อยกระดับการบริการ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี  นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นำปลัดเทศบาลนครอุดรธานี คณะผู้บริหาร บุคลากรระดับปฏิบัติการ และผู้ดูแลระบบของเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมอบรมโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลเมือง (Big Data)เพื่อยกระดับการบริการและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษา ซึ่งจัดให้มีการสัมมนาวิชาการเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลระดับปฏิบัติการ  ระดับบริหาร  และผู้ดูแลระบบ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบในการบริหารจัดการข้อมูล สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะจัดให้มีการอบรม 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 คือ อบรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ , อบรมเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ,  เรียนรู้การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม QGIS  , บริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่  , การใช้เครื่องมือ Data Management และหลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่  ครั้งที่ 2 จะจัดอบรมในวันที่ 13 มกราคม 2563 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล (Big Data) และครั้งที่ 3 จะจัดอบรมในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย Power BI  โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

วันที่เผยแพร่: 
Friday, January 10, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 110