อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในชุมชน 26 พ.ค. 57

นายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในชุมชน ภายใต้โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ แบบบูรณาการ เขตเทศบาลนครอุดรธานี ปี 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557

จำนวนผู้เข้าชม: 697