อบรมพัฒนาเครือข่าย อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านเหล่า 2 เขตเทศบาลนครอุดรธานี ด้วยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุดรธานี จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน เรื่องแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมี นายสุพจน์ วงศ์ใหญ่ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จัดอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กับอาสาสมัครชุมชน และประชาชนในพื้นที่ โดยเริ่มจากการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณโดยรอบชุมชน ด้วยการปลูกสมุนไพร เช่น มะกรูด ตะไคร้หอม กระเพรา ฯลฯ รวมถึงการแนะนำวิธีใช้ทรายอะเบท หรือทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมบริเวณภาชนะที่มีน้ำขัง ที่อาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมถึงการฉีดพ่นยากำจัดยุงลายในพื้นที่โดยรอบชุมชนบ้านเหล่า 1 2 และ 3

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, July 10, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 17