หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        O หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

        O หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

        O หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 

จำนวนผู้เข้าชม: 15