สมาคมนักการคลังท้องถิ่นจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี 2563

           สมาคมนักการคลังท้องถิ่นจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ชั้น 3 จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ชั้น 3 จังหวัดอุดรธานี  นายวรงค์  คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี 2563 โดยมี นายสุกฤต สายจันทคาม ผู้อำนวยการสำนักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี นายกสมาคมนักการคลังท้องถิ่น กล่าวรายงานว่า การอบรมบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ วิธีขั้นตอนในการปฏิบัติงานของทางราชการ และไม่ต้องเสี่ยงต่อการกระทำผิดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างยั่งยืนในการอบรมครั้งนี้ มีผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงานด้านการบัญชี การจัดเก็บรายได้ และพัสดุ จำนวน 600 คน กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทวงมหาดไทย บรรยายหัวข้อการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง บรรยายหัวข้อประเด็นปัญหาในการซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วันที่เผยแพร่: 
Friday, December 4, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 123