วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“นครอุดรธานีน่าอยู่อาศัย ร่วมใจพัฒนา ศูนย์การค้าการลงทุน
บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
 

จำนวนผู้เข้าชม: 9,212