วันเทศบาล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร สักการะพระพุทธโพธิ์ทอง ศาลหลักเมือง ท้าวเวสสุวัณ บวงสรวงศาลพระภูมิเทศบาลนครอุดรธานี เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2562

 

นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี กล่าวรายงานว่า ในวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เป็น “วันเทศบาล” โดยในวันที่ 24 เมษายน 2562 นี้ เทศบาลนครอุดรธานีได้จัดโครงการ “วันเทศบาล” ประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีสักการะ พระพุทธโพธิ์ทอง ศาลหลักเมือง ท้าวเวสสุวัณ พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ เทศบาลนครอุดรธานี การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลนครอุดรธานี และร่วมกันทำความสะอาดฟุตบาท บริเวณถนนศรีสุข ตั้งแต่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ไปจนถึง สามแยกวิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุดรธานี การจัดกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาลมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญ และความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล เพื่อให้พนักงานเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคลากรต่างๆ ได้มองเห็นความสำคัญ ของการบริการและการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล เพื่อให้บุคลากรเทศบาลมีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการรักษาความสะอาดให้กับบุคลากรในองค์กร

 

จากนั้น นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้อ่านสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลนครอุดรธานี ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น เนื่องใน “วันเทศบาล” ประจำปี 2562 พร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่บุคลากรดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, April 25, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 658