ร่างประกาศผู้ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบคัดแยกขยะ ๖ ล้อ เครื่องยนต์ มีกำลังแรงม้าสูงไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า มีขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร โดยแยกขยะออกเป็น ๓ ถัง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

 

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, April 5, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 19