ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีในเขตเมือง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎบัตรอุดรธานี / กรรมการผู้จัดการบริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด พร้อมด้วยนายดาวเรือง หากันได้ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายศราวุธ แสงเสน ผู้อำนวยการส่วนการโยธา นางจุฑาทิพย์ จันทรสา ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะ นักภูมิศาสตร์สารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมจราจร หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม นายช่างโยธา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง เทศกิจ ผู้แทนแกนนำชุมชน และ อสม.เขตเทศบาลนครอุดรธานี ได้ร่วมประชุมดำเนินโครงการวิจัยสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีในเขตเมือง หรือ City Health and Wellbeing ระยะที่สอง ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมสต็อกโฮล์ม (SEI) ได้ดำเนินโครงการวิจัยนี้เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำกิจกรรมระดมสมองร่วมกันกับเทศบาลนครอุดรธานี และคณะทำงานกฎบัตรอุดรธานี ว่า “เมืองเดินได้ เดินดี” ที่ตอบโจทย์ของประชาชนควรเป็นอย่างไร เพื่อทำความเข้าใจประเด็นการส่งเสริมการเดินและใช้พื้นที่สีเขียวและส่งเสริมแนวทางการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานีและผู้มีส่วนได้เสียจากนโยบายด้านต่างๆ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, November 16, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 25