ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอผลงาน การดำเนินโครงการก่อสร้าง ระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทพารักษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอผลงานการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน จากบริษัท ไทยโซริด รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสามารถแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงานโดยมีระบบการทำงานแบบต่อเนื่องสามารถกำจัดขยะมูลฝอย ได้ไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน 
โดย บริษัท ไทยโซริด รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้นำเนินการก่อสร้างมาได้ 98 เปอร์เซ็นต์ แล้ว เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่างเทศบาลนครอุดรธานี จึงได้จัดประชุมรับฟังการนำเสนอผลงานการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จากนั้นได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน ณ ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, June 7, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 110