ร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน กฎบัตรอุดรธานี

ร่วมประชุมคณะกรรมการ
และคณะทำงาน “กฎบัตรอุดรธานี”
.
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ หอประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุม “กฎบัตรอุดรธานี” เรื่อง การเตรียมแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานกฎบัตรอุดรธานี เข้าร่วมประชุม โดยมี พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานที่ปรึกษากฎบัตรอุดรธานี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน “กฎบัตรอุดรธานี” และนายฐาปนา บุณยประวิตร เลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการกฎบัตรอุดรธานี พิจารณาข้อมูลฐานและการจัดทำข้อเสนอโครงการเร่งด่วนเพื่อเสนอเข้าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสรุปกรอบแผนงานและโครงการ” โครงการเร่งด่วนตามการขับเคลื่อนกฎบัตรย่อย สรุปข้อมูลฐานกรรมการกฎบัตร 6 สาขา (เศรษฐกิจเขียว เกษตรและอาหารปลอดภัย คมนาคมขนส่ง การปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สุขภาวะ และสวนสาธารณะและที่โล่ง) ได้นำเสนอแผนงานจำนวน 15 แผน ประกอบด้วย แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย แผนงานเขตส่งเสริมสุขภาพอุดรธานี โครงการพัฒนาย่านอัจฉริยะนครอุดรธานี (Udonthani SmartBlock) โครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูงอุดรธานี โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสถานีขนส่งอัจฉริยะอุดรธานี โครงการพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย UD Green Agritech กฎบัตรกลาง ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วนจะดำเนินการจัดตั้ง “กฎบัตรอุดรธานี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุดรธานีเป็นไปตามแนวทาง “กฎบัตรอุดรธานี” เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองให้ก้าวสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
วันที่เผยแพร่: 
Friday, August 7, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 48