ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นางสมุทร ฤกษาภิรมย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางวัชรีวรรณ สนธิเทศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครอุดรธานี เกษตรจังหวัดอุดรธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ประธานชุมชน ประธาน อสม. ผู้แทนประชาคม ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 2/2563 เพื่อเสนอพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ที่เป็นครอบครัวยากจน คนไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, June 9, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 55