ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ในการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเทศบาล 8 ประจำปีการศึกษา 2561

         เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเทศบาล 8 นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก นำโดย นางประภัสสร ศรีรักษา ประธานคณะกรรมการ สมศ. พร้อมคณะกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ในการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเทศบาล 8 ประจำปีการศึกษา 2561 ในการประเมินครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 23 มาตรฐาน ใน 3 ด้าน ได้แก่  
1. มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
2. มาตรฐานด้านขบวนการทางการศึกษา
3. มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, October 1, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 106