รับสมัครบุคลากรเข้ารับการสรรหาเป็น กกต.ประจำเทศบาลนครอุดรธานี

ด้วยเทศบาลนครอุดรธานีได้มีประกาศ ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่องรับสมัครบุคลากรเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 3 คน โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่รับสมัคร กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชระกิติยาภา ขอรับใบสมัครได้ที่กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ect.go.th/udonthani รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, January 28, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 317