มาตรการ การป้องกันไวรัส COVID-19

         วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี จัดให้มีมาตรการการป้องกันไวรัส COVID-19 ตั้งจุดคัดกรองไวรัส COVID-19 เพื่อสแกนวัดอุณหภูมิร่างกาย คัดกรองเบื้องต้น และบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามายังสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี โดยจัดให้มีจุดคัดกรอง 2 จุด คือ ชั้น G ทางเข้าอาคารฝั่งกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และ ชั้น G ทางเข้าอาคารฝั่งกองสวัสดิการสังคม นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกสำนัก/กอง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, March 18, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 98