ภารกิจและหน้าที่

โครงสร้างการบริหารราชการ แบ่งเป็น 3 ส่วน อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
 

1. สภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งคอยควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหาร สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี มีจำนวน 24 คน และประธานสภาเทศบาล มีมติเลือกสมาชิกสภา ดำรงตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง กล่าวคือ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ภายใน 30 วัน นับแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จสิ้นแล้ว ให้สมาชิกเทศบาลประชุมเลือกกันเองจากสมาชิกด้วยกัน จะเลือกบุคคลอื่นนอกจากสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้ ประธานสภามีหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาเทศบาล ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมเทศบาล ควบคุม บังคับบัญชา รักษาความสงบ และเป็นตัวแทนสภาในกิจการภายนอก
 

2. นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่เป็นผู้นำ ฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง สามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร รวมทั้งสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษา และเลขานุการ รวมกันได้ไม่เกิน 5 คน
 

3. พนักงานเทศบาล  เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาล ที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจำสำนักงานหรือนอกสำนักงานก็ได้ ซึ่งภารกิจหลักของเทศบาลมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างใกล้ชิด เพราะหน้าที่ของเทศบาลต้องติดต่อและให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งในเรื่องงานการทะเบียนราษฎร การสาธารณูปโภค การศึกษา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งนับว่า เป็นภาระหน้าที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมาก โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้นำการบริหารและบังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานเทศบาล

 

 

ส่วนราชการภายในเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานีมีโครงสร้างการ บริหารราชการภายใน แบ่งตามบทบาทภารกิจที่กฎหมายบัญัติและกิจการกิจที่เทศบาลได้เลือก กระทำตามความต้องการและความจำเป็นของท้องถิ่น แบ่งเป็น  10 ส่วนราชการ ประกอบด้วย

 

1. สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และนโยบายของเทศบาล เป็นเลขานุการของสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนงานอื่นๆ ที่มิได้กำหนดไว้เป็นงานของหน่วยงานใดโดย เฉพาะ เช่น สถานธนานุบาลของเทศบาล (โรงรับจำนำ)
 

2. สำนักการคลัง มีหน้า ที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมฯ งานเบิกจ่ายงบประมาณ งานผลประโยชน์ของเทศบาล งานควบคุมดูแลพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่มิได้กำหนดไว้เป็นงานของส่วนใดหรือตามที่ได้รับ มอบหมาย
 

3. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่แนะนำช่วยเหลือด้านการเจ็บป่วยของประชาชน งานป้องกันและระงับโรค งานสุขาภิบาลและอนามัย งานรักษาความสะอาด งานสัตวแพทย์ ตลาดสาธารณะ สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ ตลอดจนควบคุมการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น การแต่งผม การจำหน่ายอาหาร ซึ่งรวมเรียกว่า การประกอบการค้าอันอาจจะเป็นอันตราย
 

4. สำนักการช่าง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการโยธา งานสาธารณูปโภค งานบำรุงรักษาทางบก งานทางระบายน้ำ งานบำรุงสวนสาธารณะ งานสำรวจและแบบแผน งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง งานควบคุมการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง งานเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ งานตกแต่งภูมิทัศน์เมือง เป็นต้น หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 

 5. สำนักการศึกษา มีหน้าที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาของเทศบาล งานด้านการจัดการเรียนการสอน งานนิเทศการศึกษา งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้อาจจัดให้มีฐานะเป็นสำนัก กอง ฝ่าย หรืองานก็ได้ โดยคำนึงถึงลักษณะงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละเทศบาล แต่หากงานใดยังไม่มีความจำเป็นจะต้องแยกจัดเป็นส่วนการบริหารงานต่างหาก
 

6. กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านวิชาการของเทศบาล งานจัดทำแผน พัฒนาเทศบาล งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล งานศึกษาวิจัยการปฏิบัติงานของเทศบาลในด้านต่าง ๆ งานดำเนิน การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ งานพัฒนาและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาล รวมถึงงานกิจการสภาเทศบาล
 

7. กองการแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการรักษาโรค การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การป้องกันและรักษาด้านทันตสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งในและนอกสถานที่ ตลอดจนการขยายให้บริการด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึงประชาชน
 

8. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานปรับปรุงพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย งานจัดสวัสดิการสังคม งานสำรวจสภาพปัญหาสังคม งานส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และอนามัยของชุมชน
 

9. กองทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน มีหน้าที่บริการประชาชน ด้านการทะเบียนราษฎร ได้แก่ การแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ ขอแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร ขอเลขหมายประจำบ้าน คัดรับรองเอกสารทางทะเบียนราษฎร จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ขอมีบัตรใหม่  ขอเปลี่ยนบัตร รวมตลอดไปจนถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 

10. กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษี การคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ และนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บรายได้ การให้บริการประชาชน การบริหารงานเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 17,930