ภาพการต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลท่าช้าง จ.นครนายก

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และงานรับรองต้อนรับ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและรับรองต้อนรับ สำนักปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าช้าง จังหวัดนครนายก ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบราชการ 4.0 สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล กลุ่มผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 80 คน โดยเทศบาลตำบลท่าช้าง จังหวัดนครนายก เข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานที่เทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาถิ่นให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนด้วยพลังประชารัฐ และเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Monday, November 16, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 26