พิธีเปิดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น "การประกอบอาหารไทย"

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น โครงการฝึกอบรมอาชีพงานบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร “การประกอบอาหารไทย” โดยมี ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกอบอาชีพด้านงานบริการให้กับประชานชนผู้ที่สนใจ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามรถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้และ เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วยประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวนกว่า 50 คน

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, January 30, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 72