พันธกิจ

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี จึงกําหนดพันธกิจหลักการพัฒนาไว้ ดังนี้
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นนครแห่งการอยู่อาศัย การค้า การลงทุน และ

การท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค

(2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่ผาสุก เป็นนครที่พลเมืองทุกกลุ่มเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
(3) อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในทุกมิติให้เกิดคุณค่าต่อชุมชนและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่มหานครแห่งวัฒนธรรม
(4) พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นเลิศในการบริหารท้องถิ่นที่มีธรรมาภิบาลและนวัตกรรมในการบริการ
จำนวนผู้เข้าชม: 11,989