พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับบที่ 2) พ.ศ.2562 1.กฏกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ.2563

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, December 2, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 278