ประวัติความเป็นมา

     เทศบาลนครอุดรธานี เดิมเป็นเทศบาลเมืองอุดรธานีจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2479 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2479 มีพื้นที่ 5.60 ตารางกิโลเมตร ขยายเขตครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2495 มีพื้นที่ 8.30 ตารางกิโลเมตร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2536 มีพื้นที่ 47.70 ตารางกิโลเมตร ยกฐานะเป็นเทศบาลนครอุดรธานี ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลนครอุดรธานี พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538  ประชากรตามทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวนทั้งสิ้น 131,585 คน เป็นชายจำนวน  64,125  คน  เป็นหญิงจำนวน  67,460 คน จำนวนครัวเรือน 58,826 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 2,758.60 คน/ตารางกิโลเมตร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 92,325 คน แยกเป็นชายจำนวน 43,399 คน เป็นหญิง จำนวน 48,926 คน
 

1. ที่ตั้งเทศบาลนครอุดรธานี

          เทศบาลนครอุดรธานี มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

        ทิศเหนือ            ติดต่อกับ อบต.หมูม่น อบต.กุดสระ อบต.สามพร้าว

        ทิศใต้                ติดต่อกับ ทต.บ้านจั่น ทต.นาดี อบต.บ้านจั่น และ อบต.หนองขอนกว้าง

        ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ อบต.หนองนาคำ เทศบาลตำบลหนองบัว

        ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ ทม.หนองสำโรง อบต.เชียงพิณ

 

ลักษณะภูมิประเทศ

          เทศบาล นครอุดรธานี  ตั้งอยู่บนที่ราบสูงเหนือจากระดับน้ำทะเลประมาณ 175 เมตร จากกรุงเทพมหานคร 562 กิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข 2 ตัดผ่าน  สภาพพื้นที่ในตัวเมืองเป็นแอ่งลาดจากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ  มีทางน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 2 สายคือ ห้วยหมากแข้ง และห้วยมั่ง  ห้วยทั้ง 2 เป็นเส้นทางระบายน้ำธรรมชาติออกจากตัวเมือง  นอกจากนี้ภายในเขตเทศบาลยังมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง    สำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปา   และเป็นแหล่งน้ำสำรองน้ำใช้ คือ หนองประจักษ์ศิลปาคมและหนองสิม

3. ลักษณะภูมิอากาศ

          ลักษณะ ภูมิอากาศของจังหวัดอุดรธานี  ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด  คือ  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ   ซึ่งพัดพามวลอากาศแห้งและเย็นจากทะเลมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ทำให้จังหวัดอุดรธานีมีฝนตกทั่วไป

4. การคมนาคมขนส่ง

         จังหวัด อุดรธานีมีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศที่สามารถเดินทางได้สะดวก  ทั้งในรูปแบบของการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้า  โดยมีเทศบาลนครอุดรธานีเป็นศูนย์กลางของการขนส่งต่าง ๆ

        4.1 การคมนาคมทางบก

                1) การคมนาคมทางบก  มีเส้นทางทางรถไฟและทางรถยนต์ สำหรับทางรถไฟมีหลายขบวนด้วยกันและมีปลายทางที่จังหวัดอุดรธานีโดยตรง  และขบวนรถที่ผ่านต่อไปยังจังหวัดหนองคายให้บริการทุกวัน

             เส้นทางรถยนต์มีทางหลวงที่สำคัญ คือ

  1. ทางหลวงหมายเลข 2  เป็นเส้นทางจากกรุงเทพฯผ่านจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดอุดรธานีและสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย ระยะทางถึงจังหวัดอุดรธานีประมาณ 562 กิโลเมตร โดยตัดผ่านใจกลางเทศบาลนครอุดรธานี ในชื่อถนนทหารและถนนอุดรดุษฎี
  2. ทางหลวงหมายเลข 22 เชื่อม ระหว่างจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนครโดยสิ้นสุดที่จังหวัดนครพนม  มีระยะทางประมาณ 230กิโลเมตร  โดยเริ่มต้นจากใจกลางเทศบาลนครอุดรธานีในชื่อถนนโพศรี
  3. ทางหลวงหมายเลข 210  เชื่อม ระหว่างจังหวัดอุดรธานี  และจังหวัดเลย  โดยแยกไปสิ้นสุดที่จังหวัดเพชรบูรณ์  มีระยะทางประมาณ 140  กิโลเมตร  โดยมีถนนเชื่อมจากเขตเทศบาลนครอุดรธานีไปยังทางหลวงเส้นนี้

            2) การคมนาคมทางอากาศ

            จังหวัดอุดรธานี  มีสนามบินพาณิชย์แห่งใหม่ซึ่งอยู่ติดกับสนามบินกองบิน 23  ของกองทัพอากาศในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  ริมถนนอุดรธานี  -  หนองบัวลำภู

5. บทบาทและศักยภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจ

          จังหวัด อุดรธานีเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาค  โดยมีความได้เปรียบในด้านที่ตั้ง  มีโครงข่ายคมนาคมที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด และส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์  ทางรถไฟ ทางอากาศ ทั้งนี้สนามบินจังหวัดอุดรธานีมีอัตราการใช้บริการสูงสุดของภาคเนื่องจากที่ ตั้งของจังหวัดอยู่ในศูนย์กลางการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย ? ลาว เพียง  54  กิโลเมตร จังหวัดอุดรธานีมีระบบเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากผลการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมืองอุดรธานีจะเป็นศูนย์บริการในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub Region Service Complex)  เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเงิน การค้ากับประเทศลาว จีน (ยูนาน) และเวียดนาม รวมทั้งเป็นฐานการคมนาคมขนส่งออกทางอากาศ (Export Oriented Aviation Complex)  เชื่อมโยงไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน

6. ประชากร

         ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  131,523 คน  เป็นชาย  64,010  คน เป็นหญิง  67,513 คน จำนวนครัวเรือน 58,716 ครัวเรือน  ความหนาแน่นประชากร 2,976 คน/ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) ชุมชนในเขตเทศบาลมีจำนวน  100  ชุมชน

7. บทบาทของเทศบาลในการพัฒนาเมือง

         มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาเทศบาล และขั้นตอนกระบวนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ให้ครอบคลุมทุกสาขาในการพัฒนา ให้เป็นไปตามแนวทางของแผนพัฒนาสมบูรณ์ (Comprehensive Development Plan)  และมีการบูรณาการ  (Integration)  ประกอบด้วย

5 สาขา ดังนี้ 

          7.1 สาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่และการก่อสร้าง โดยเทศบาลได้เน้นผลงานด้านการพัฒนาการใช้ที่ดินให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมายังขาดการชี้นำการใช้ที่ดินที่มีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาเมืองอย่างไร้ทิศทาง มีการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ปะปนกันอย่างไม่เป็นระเบียบ เทศบาลจึงให้ความสำคัญกับการวางผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ การจัดทำผังกายภาพ และการจัดระเบียบชุมชน (Zoning)

          7.2 สาขาการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การพัฒนาเมืองในด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและสมดุล อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสวยงามของภูมิทัศน์เมือง สร้างบรรยากาศแห่งความน่าอยู่อาศัยของเมือง มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้อย่างไม่รู้หมดสิ้น แนวทางการดำเนินการพัฒนา ได้แก่ การวางแผนระบบขยะมูลฝอย การกำจัดขยะมลพิษทางอากาศ เสียง ขยะอันตราย ฯลฯ

          7.3 สาขาการพัฒนาสังคม แนวทางการดำเนินการพัฒนา ได้แก่ การดำเนินงานด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตเมือง การสงเคราะห์คนพิการเด็กสตรีและคนชรา การสนับสนุน โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า การป้องกันและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด กองทุนพัฒนาชุมชนเมือง การจัดทำแผนปฏิบัติการชุมชน การประสานการจัดการ ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล รวมทั้งการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนและชุมชนสนใจในกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ จิตใจงาม ห่างไกลยาเสพติด โดยเทศบาล มีบทบาทสำคัญในการจัดสร้างบำรุงรักษาสวนสาธารณะและสถานที่อำนวยความสะดวก ประชาชน และเยาวชนมาออกกำลังกายร่วมกัน หรือจัดกิจกรรมทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  จัดกิจกรรมกีฬา

          7.4 สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเข้มแข็ง มั่นคงและขยายตัวออกไป รองรับการเพิ่มขึ้นของประชากร และวิถีธุรกิจใหม่ๆ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน เช่น แผนงานหลักโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดบริการสาธารณะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Syndicate) การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการสาธารณะของเทศบาล โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการธนาคารประชาชน  เป็นต้น

          7.5 สาขาการพัฒนาการเมืองการบริหาร เป็นการพัฒนาให้เทศบาลเป็นสถาบันการปกครองท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตยที่มี ความมั่นคง และมีคุณค่าต่อประชาชน ตลอดจนการปรับปรุงและยกระดับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการ ให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการบริการประชาชนโดยไม่หยุดพักกลางวัน การประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาของเทศบาล การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) โครงการประเทศใสสะอาด การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ให้มีความรู้ความสามารถ และเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อให้สามารถปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณะในพื้นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

 

จำนวนผู้เข้าชม: 15,939