ประธานในการประชุมเทศบาลนครอุดรธานี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมเทศบาลนครอุดรธานี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยมีรองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ได้หารือถึง การดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 3 , คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1640/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง คำแนะนำการปฏิบัติตนของประชาชน ตามมาตรการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จำนวนผู้เข้าชม: 87