ประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายประไพ มาสอน ประธานสภา เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โดยนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล มีระเบียบวาระเรื่องการเลือกรองประธานสภาเทศบาลนครอุดรธานีแทนตำแหน่งที่ว่าง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครอุดรธานีแทนตำแหน่งที่ว่าง จากนั้นคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ อาทิ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 , เรื่อง รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) , เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบเสริมผิวทาง (โอเวอร์เลย์) ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 7 สาย ประกอบด้วย ถนนโพศรี ถนนศรีสุข ถนนอัศวมิตร ถนนนเรศวร ถนนพรหมประกาย ถนนตำรวจ ถนนอุดรดุษฎี และนายพิเชษฐ์ ศรีวิไล กล่าวแนะนำตนเองต่อสภาเทศบาลนครอุดรธานี เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งรองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งมีนายประทีป ดอกนารี นิติกร ชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานีในครั้งนี้

วันที่เผยแพร่: 
Monday, November 16, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 26