ประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 24 เม.ย. 57

นางวราพร ศิริประเสริฐ ประธานสภาเทศบาลนครอุดรธานี เปิดประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครอุดรธานีเพื่อพิจารณา ดังนี้

1.ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2557 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ)

2.ญัตติขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการลดอุบัตติเหตุจราจร เมาไม่ขับ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2557 เป็นเงิน 136,500 บาท ให้แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

3.ญัตติขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี 2556 อุปกรณ์สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,000,000 บาท เนื่องจากรายละเอียดไม่ครอบคลุมกับครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการซื้อ

4.ญัตติขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี 2556 ประเภทเครื่องดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นเงิน 500,000 บาท เนื่องจากรายละเอียดไม่ครอบคลุมกับครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการซื้อ

5.ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) สำหรับการชำแหละสุกรขนาดใหญ่ จำนวน 299,600 บาท

6.ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ (ห้อง LAB) โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 638,000 บาท

7.ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ภายในอาคาร 3 ชั้น (เพิ่มเติม) จำนวน 1,600,000 บาท

8.ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่จอดรถ ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองสิม จำนวน 198,000 บาท

9.ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคาร ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8 จำนวน 800,000 บาท

10.ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 358,700 บาท

11.ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ซอยอุดรดุษฎี16 ชุมชนมธุรส ซอยอุดรดุษฎี 3 ชุมชนเบญจางค์ และซอยประชาราษฎร์ 1 ชุมชนหนองบัว 3 รวมจำนวน 5,410,000 บาท

12ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื่อเพลิงหล่อลื่น สำนักการช่าง จำนวน 6,780,000 บาท

13.ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถทำความสะอาดบำรุงรักษาสนามฟุตบอลหญ้าสังเคราะห์ สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี

14.ญัตติขออนุมัติให้สิทธิเอกชนลงทุนก่อสร้างและติดตั้งป้าย บริเวณทางเท้า ถนนสายต่าง ๆ และสะพานลอย ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ระยะเวลา 10 ปี และตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมื่อสิ้นสุดสัญญา

15.ญัตติขออนุมัติให้สิทธิเอกชนก่อสร้างสถานีให้บริการรถจักรยาน พร้อมติดตั้งป้ายบรเวณทางเท้าถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ระยะเวลา 10 ปี และตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมื่อสิ้นสุดสัญญา

16.ญัตติขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 รายการควบคุมสัญญาณแสงและสี พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1,900,000 บาท เนื่องจากรายละเอียดไม่ครอบคลุมกับครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อ

17.ญัตติขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2557 ค่าก่อสร้างคันคูดินบ่อฝังกลบขยะชั้นที่ 5 เนื่องจากสภาพภูมิประเทศพื้นที่ ที่จะทำการก่อสร้างเปลี่ยนไปจากเดิม

ทั้งนี้ เทศบาลนครอุดรธานี มีเงินสะสมคงเหลือที่จะนำมาใช้ได้ จำนวนทั้งสิ้น 32,137,820.90 บาท ซึ่งญัตติที่นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้เสนอ สภาเทศบาลนครอุดรธานี ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการได้ทุกญัตติ

จำนวนผู้เข้าชม: 608