ประชุมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยหมากแข้ง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564  เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมหมากแข้ง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นายดาวเรือง หากันได้ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายอรรณพ วังศานุวัตร ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล  และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยหมากแข้ง ในพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี ตรวจรับงานงวดที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน จังหวัดอุดรธานี  ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2562-2563 จากกรมโยธาธิการและผังเมือง  ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง และเทศบาลนครอุดรธานีได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษางานศึกษาด้านความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดอุดรธานี โดยมี ผศ.ดร.บุนยธร แคล้วกลาง ผู้จัดการโครงการ และบริษัท อาร์มมี่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นไวโรนเมนท์ จำกัด นำเสนอโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เสนอแนะพื้นที่ชุมชนเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานี ได้ทำการตรวจรับงานจ้างสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ เพื่อจัดทำรายการประกอบแบบก่อสร้าง และประมาณราคางานก่อสร้าง งานภูมิสถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานวิศวกรรมเครื่องกล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีข้อมูลพร้อมสำหรับการจัดจ้างเหมาก่อสร้างตามแนวลำห้วยหมากแข้ง เฉพาะช่วงจากถนนศรีสุข ถึงถนนอุดรดุษฎี ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,350 เมตร ในลำดับต่อไป สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยหมากแข้ง ในพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานีนั้น เนื่องจากมีการขยายตัวของจำนวนประชากรเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประสบปัญหาอุทกภัยทุกปี โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักในเขตเทศบาลนครอุดรธานี น้ำฝนส่วนใหญ่จะไหลระบายลงลำห้วยหมากแข้ง ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานีได้ทำการสร้างลำราง ค.ส.ล. ในลำห้วยหมากแข้ง เพื่อรวบรวมและระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งออกจากเมืองไว้แล้ว แต่จากสภาพการเติบโตของชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีทำให้ลำรางดังกล่าวไม่สามารถระบายน้ำฝนในปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครอุดรธานีจึงได้ทำการสำรวจออกแบบลำรางใหม่ ให้สามารถรวบรวมและระบายน้ำฝนได้ปริมาณมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุดรธานีได้อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งออกแบบงานภูมิทัศน์ตามแนวลำราง เพื่อความสวยงามและเป็นสถานที่พักผ่อนให้กับประชาชน 
วันที่เผยแพร่: 
Friday, January 15, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 61