ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชนจังหวัดอุดรธานี ในการประชุมครั้งนี้ได้จัดให้มีการมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเมล็ดยาวของจังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี การมอบรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค จากสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธกส.จังหวัดอุดรธานี สรุปข่าวเด่นประจำเดือนมกราคมที่ผ่านมา จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง Udon Go Clean โดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี และมีระเบียบวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ แนะนำตัวเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานร่วมกันของจังหวัดอุดรธานีทุกภาคส่วนต่อไป

วันที่เผยแพร่: 
Monday, February 3, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 49