ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11/2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 11/2562 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชนจังหวัดอุดรธานี ในการประชุมครั้งนี้เทศบาลนครอุดรธานีได้รับส่งมอบโล่รางวัลและป้ายประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบอุปนิสัย HERO ตามโครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี UD New Generation ประจำปี 2562 ให้กับเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อประกาศเกียรติคุณที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ คือ พญ.พิชญานันท์ คู่วัจนกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประจำกลุ่มงานกุมารเวช โรงพยาบาลอุดรธานี และมอบเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่างจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562 ตามที่ส่วนราชการ อำเภอและองค์กรเอกชน ได้เสนอบุคคลผู้มีคุณสมบัติและเหมาะสมให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือก รวมทั้งสิ้น 10 คน ในการประชุมครั้งนี้ได้มีระเบียบวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ แนะนำตัวเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานร่วมกันของจังหวัดอุดรธานีทุกภาคส่วน

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, November 28, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 96